SHDP.AL

Kodi i Etikës

Anëtarët e SHDP- së, bashkëpunëtorët dhe anëtarë të profesioneve të tjera duhet t’i përmbahen në çdo kohë rregullave profesionale etike:

 1. Të kryejnë të gjitha hetimet dhe trajtojnë çdo çështje me integritet të lartë, në kuadër të udhëzimeve të pranueshme ligjore, profesionale dhe morale.
 2. I gjithë informacioni i kërkuar nga klientët dhe i ofruar nga anëtarët të kryhet në përputhje me kuadrin ligjor.
 3. Të gjithë profesionistët dhe investigatorët e rinj që ndihmojnë në kryerjen e hetimeve, duhet të veprojnë në përputhje me Kodin e Etikës të SHDP-së.
 4. Të asistojnë të gjitha autoritetet rregullatore dhe ligjore, kur një gjë e tillë kërkohet me ligj.
 5. Të ushtrojnë profesionin e tyre vetëm në çështjet për të cilat ata janë të kualifikuar dhe kompetentë.
 6. Referimi i të gjitha çështjeve konfliktuale ndërmjet anëtarëve në Organin e Arbitrazhit të SHDP-së, vendimi i të cilit do të pranohet si i detyrueshëm.
 7. Të mos shtrembërojnë apo ekzagjerojnë aktivitetet dhe shërbimet e ofruara në kuadër të profesionit.
 8. Të mbrojnë në çdo moment  reputacionin e mirë të anëtarëve dhe klientëve të tyre, Shoqatën dhe statusin e Profesionit të Investigatorit.
 9. Të trajtojnë të gjitha çështjet me profesionalizëm, maturi  dhe konfidencialitetit, e në përputhje të plotë me Kodin e Etikës së Investigatorit.
 10. Të mos mohojnë ofrimin e shërbimeve profesionale klientëve, për arsye të origjinës, ngjyrës, fesë, gjinisë, paaftësisë fizike, preferencave seksuale etj.
 11. T’i përmbahen kërkesave rregullatore dhe ligjore brenda juridiksionit të tyre operativ.
 12. Shoqata dhe anëtarët e saj të plotë, bashkëpunëtorët dhe anëtarët e profesioneve të tjera, duhet të trajtojnë të gjitha çështjet e biznesit me integritet dhe të bëjnë pagesën e të gjitha detyrimeve financiare të miratuara apo të parashikuara, duke pranuar edhe rastet e shfaqies së ankesave, të cilat duhet të adresohen dhe zgjidhen sa më shpejt.

fblogin

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar